วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2550

อาจารย์วิวรรธ์ จันทร์เทพ

ประติมากรรมเป็นผลงานในลักษณะใด
ประติมากรรมเป็นผลงานศิลปกรรมที่เป็นรูปทรง 3 มิติ ประกอบจากความสูง ความกว้างและความนูน หรือความลึก รูปทรงนี้มีปริมาตรที่ จับต้องได้ และกินระวางเนื้อที่ในอากาศ ต่างจากรูปทรงปริมาตรทางจิตรกรรมที่แสดงบนพื้นเรียบเป็นปริมาตรที่ลวงตา ประติมาก รรมเกิดขึ้นจากกรรมวิธีการสร้างสรรค์แบบต่าง ๆ เช่น การปั้นและหล่อ การแกะสลัก การฉลุหรือดุน ประติมากรรมทั่วไปมี 3 แบบคือ ปร ะติมากรรมแบบลอยตัวสามารถดูได้โดยรอบ ประติมากรรมนูน มีพื้นรองรับสามารถดูได้เฉพาะด้านหน้าและด้านเฉียงเท่านั้น แ ละประติมากรรมแบบเจาะ ลึกลงไปในพื้น
ประติมากรรมไทยเป็นผลงานการสร้างสรรค์ของบรรพบุรุษโดยประติมากรของไทยที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อรับใช้สังคม ตอบสนองความเชื่อสร้างความภูมิใจ ความพึงพอใจ และค่านิยมแห่งชาติภูมิของไทย ประติมากรรมไทยส่วนใหญ่เน้นเนื้อหาทางศาสนา มักปรากฏอยู่ตามวัดแล ะวังมีขนาดตั้งแต่เล็กที่สุด เช่น พระเครื่อง เครื่องรางของขลัง จนถึงขนาดใหญ่ที่สุด เช่น พระอัจนะหรือพระอัฏฐารส ซึ่งเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่กลางแปลงมีทั้งประติมากรรมตกแต่ง ซึ่งตกแต่ง ศิลปวัตถุ ศิลปสถาน เพื่อเสริมคุณค่าแก่ศิลปวัตถุหรือสถานที่นั้น จนถึงป ระติม ากรรมบริสุทธิ์ซึ่งเป็นประติมากรรมที่มีคุณค่าและคุณสมบัติเฉพาะสมบูรณ์ด้วยตัวของประติมากรรมเอง เมื่อพิจารณาภาพรวมของ ประติมากรรมไทยอาจแบ่งประติมากรรมออกเป็น 3 ประเภทคือ ประติมากรรมรูปเคารพ ประติมากรรมตกแต่ง และประติมากรรมเพื ่อประโยชน์ใช้สอย

http://kanchanapisek.or.th/kp6/BOOK14/chapter3/t14-3-l1.htm

สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ประติมากรรมนูนต่ำ แกะสลักปูนปลาสเตอร์ขนาด ๔๓x๓๒ เซนติเมตร อยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

http://kanchanapisek.or.th/kp6/BOOK14/chapter3/t14-3-l1.htm

ครุฑยุดนาค ประติมากรรมลอยตัว หล่อด้วยโลหะปิดทองประดับรอบฐานพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

http://kanchanapisek.or.th/kp6/BOOK14/chapter3/t14-3-l1.htm

ครุฑ ประติมากรรมนูนสูงประดับอาคารการสื่อสารแห่งประเทศไทย หล่อด้วยซีเมนต์แสดงให้เห็นการคลี่คลายรายละเอียดของครุฑและเครื่องประกอบต่างๆ ให้เข้ากับอาคารแบบตะวันตกในยุคนั้น ศาสตราจารย์ศิลป พีระศรีเป็นผู้ออกแบบ

http://kanchanapisek.or.th/kp6/BOOK14/chapter3/t14-3-l1.htm

พระเครื่อง ประติมากรรมขนาดเล็ก

http://kanchanapisek.or.th/kp6/BOOK14/chapter3/t14-3-l1.htm

พระอัฏฐารส วัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย พระพุทธรูปปูนปั้นขนาดใหญ่ มีพระมณฑปล้อมรอบ ศิลปะสมัยสุโขทัย

ไม่มีความคิดเห็น: